• Galleri 54, Artists Run Artists

Benedikte Esperi, Denis Romanovski, Emma Ströde, Fröydi Laszlo, Ilona Huss Walin, Karl Bergström

Artists Run Artists

Huuto II 6.3.-29.3.2020

Karl Bergström, Benedikte Esperi, Emma Ströde, Fröydi Laszlo, Denis Romanovski, Ilona Huss Walin
Artists Run Artists
6.-29.3.2020

Sammanflätning av konstnärsdrivna gallerier är en benämning på det kulturella fenomen som inträffar då två eller flera konstnärer bjuds in för att interagera eller dela rumslig närhet. Fenomenet innebär att den enskilda konstnärens konstnärsdrivna utställning inte kan beskrivas oberoende av de övriga deltagarnas utställningar, även om konstnärerna befinner sig långt ifrån varandra. (Från en engelskspråkig Wikipedia-artikel om kvantsammanflätning, där orden fysikalisk, partikel och kvant- har ersatts med kulturell, konstnär och konstnärsdriven utställning).
I utställningen Konstnärsdrivna konstnärer deltar Benedikte Esperi, Denis Romanovski, Emma Ströde, Fröydi Laszlo, Ilona Huss Walin och Karl Bergström. Alla är styrelsemedlemmar i Gallery 54, som är ett konstnärsdrivet galleri i Göteborg. Gruppen ställer ut verk i det konstnärsdrivna galleriet Huuto i Helsingfors, och bjuder samtidigt in Galleria Huutos styrelse att ha en utställning i april och maj 2020 i Gallery 54 i Göteborg. Två konstnärsdrivna gallerier i två olika städer och länder är sammanflätade, förenade och utsatta för den berömda ”kusliga rörelsen på avstånd”, som Albert Einstein ansåg att inte existerade.

Benedikte Esperi är en koreograf, performance- och videokonstnär som bor och arbetar i Göteborg. Hennes utbildning fokuserade på black box-formatet men i sin konstnärliga verksamhet har hon utnyttjat många olika former av rum: det offentliga rummet, utställningsrum för samtidskonst, dans- och teaterscener med mera. I hennes konst förmedlar kroppen aktuella teman genom val och handlingar som inspireras av mötet med platser, intentioner och människor. Hon arbetar med performance/live art, installationer, filmad dans och koreografi. Projekten tar sig uttryck som egna verk, samproduktioner och samhällskonst.
Uttalande: ”Mitt konstnärskap handlar om att vara nyfiken och närvarande, att samtidigt spela med risker och förtroende, att avspegla både samhället och bilden av en politisk kropp. Jag använder min kropp som ett verktyg för att ge besökaren möjlighet att tolka världen och den roll vi har i världen genom våra performativa handlingar”. Esperi är delaktig i de konstnärsdrivna sammanhangen Gallery 54 och The Tiny Festival Producers www.benedikteesperi.com
I Galleria Huuto bidrar Esperi med en performance under vernissagen och en platsspecifik videoinstallation. Båda heter ”inverted lies – the true story”.

Denis Romanovski är en konstnär och organisatör som bor och arbetar i Göteborg. Som organisatör har han drivit och producerat talrika internationella och lokala evenemang, festivaler och utbytesprogram. Han har till exempel varit involverad i Net Art Meetings (Minsk, 2001), RAM7 (2005), den internationella performancefestivalen Navinki (Minsk, 1999-2008), PALS – festivalen Performance Art Links i Stockholm och STATUS: The Role of the Artists in Changing Society. Romanovskis konst sträcker sig från performance till interaktiv och teknologibaserad konst. Performanceverken fokuserar ofta på de dynamiska relationerna mellan deltagarna i publiken. När de framförs uppstår situationer som möjliggör individuella uttryck och upplevelser av kollektivt medvetande. Denis Romanovski är aktiv inom flera konstnärsdrivna organisationer: Gallery 54, Konstepidemin och Fylkingen. www.romanovski.se
Denis Romanovski bidrar med performanceverket ”The Good News, The Bad News And The Ugly News”, som framförs under utställningens vernissage.

Emma Ströde är en bildkonstnär som är verksam i Göteborg. Hon utforskar främst den inre världen och strävar efter att materialisera känslor och stämningar. Ofta handlar det om ömhet och varsamhet mellan figurer som tar form i vax. Hon arbetar både traditionellt skulpturalt och med en estetik som närmar sig animationen. Träd, grenar och bark använder hon för att skapa rum och omgivningar, små installationer där olika figurer möts. Det offentliga rummet är något som tidigt intresserade henne och hon har genom åren gjort en rad offentliga verk. Mest förknippad är hon med den lilla ryttarstatyn Nikes Göteborg som är en kommentar till Karl den IX:s ryttarstaty, mer känd som ”Kopparmärra”, i centrala Göteborg.
I Galleria Huuto kommer hon att visa ett trassel av rötter och grenar som hittats på olika platser runt om i Göteborg. Grenarna har bränts upp men lämnat efter sig ett tomrum, en negativ form som fyllts med brons. Grenarna har återuppstått, de har fått ett nytt liv där de står i relation till varandra och bildar nya former som samtidigt bär spår av ett tidigare liv.

Fröydi Laszlo (f. 1968, Oslo) är en bildkonstnär som bland annat undersöker världen från djurens och växternas perspektiv. Samtidigt ifrågasätter hon begrepp som ”natur”, ”mänsklig” och ”icke-mänsklig”. Människornas, djurens och växternas världar kan sinsemellan till fullo förmedlas enbart genom den enskilda varelsens sinnen och intra-aktioner (begrepp som skapats av Karen Barad). Alla varelser och följder av liv är sammanflätade i en gemensam materialitet, och begreppet intra-aktion hänvisar till det här i någon mån delade nätverket av intentioner och inverkan. Laszlos konstnärskap inspireras av försök att uppleva en värld som är gemensam, inte helt förståelig och till bredden fylld av tecken och betydelser (som inte nödvändigtvis är riktade till människor). Hennes konstnärliga verksamhet rör sig mellan måleri och installation samt fotografi och performance. En del av hennes konst har sin grund i reella möten med och omsorg om växter och djur. I Galleria Huuto kommer hon till exempel att visa Chlorociboria aeruginascens, en grön svamp. Hon har samlat blått trä i skogen och tålmodigt tagit hand om svampen i sitt hem, för att den vackra och växande organismen ska kunna utvecklas inomhus.

Ilona Huss Walin är en bildkonstnär som är baserad i Göteborg. I drygt 20 år har hon arbetat med video, installation och performance. Hon har haft en mängd utställningar i framförallt Norden. Under de senaste åren har Huss Walin kommit in på spåret skog och språk i sitt arbete. Hon närmar sig frågan om var gränsen, om en sådan finns, kan tänkas gå mellan ”natur” och ”kultur”.
I Galleria Huuto ställer hon ut fotoserien Lösa kompositioner med nedfallna grenar från skogen. Grenarna som Huss Walin har plockat från marken i skogen får leva sitt eget liv, hon ändrar eller rättar inte till dem. Men hon lägger dem intill varandra i lösa kompositioner för att efterlikna av människan skapade företeelser som till exempel en text eller ett vapen. Huss Walin visar även filmen ”Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv”, som behandlar naturnära skogsbruk där människan är en del av naturen, snarare än ett överordnat subjekt. Filmen är skapad i samarbete med musikern och filmaren Ambjörn Göransson och skogsingenjören Martin Jentzen.
www.ilonahusswalin.com

Karl Bergström (f. 1985) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Göteborg. Hans arbetar med oljemåleri och installationer och gör verk som behandlar uppfattningar om varseblivning och kognition. I sitt examensarbete ’Boo!’ från Akademin Valand arbetade han med ljud som bevarats som färg med hjälp av infraljudvågor. Projektet hade att göra med oförklarliga fenomen till exempel i hemsökta hus. Bergströms konst rör sig på gränsen mellan tystnad, konst och filosofi, men rubbar och splittrar dessa kategorier på avsiktligen absurda sätt. I sitt måleri gör Bergström visuella abstraktioner av filosofiska begrepp som handlar om varseblivning. Samma behandling får också vardagliga fenomen som till exempel skräppost, nyheter om vem som vunnit vad och teman hämtade från litteratur och film. Bergström målar aktivt visuella abstraktioner av visuella och teoretiska fenomen med avsikten att rasera auktoriteter och skapa en likvärdig nivå mellan alla världens ting, och därmed förvandla dem till abstrakta fenomen. Samtidigt påminner han oss om att världen återgår till ett slumpmässigt och abstrakt tillstånd om vi inte har kategorier och ord för att beskriva världen. Bergströms bildvärld drivs av den pågående förhandlingen om varje enskild observatörs position som den enda tolkaren av världen; en observatör som i och med val eller realitet har en begränsad kontakt med andra människor.
I Galleria Huuto kommer Bergström att visa en målningsinstallation. Målningarna installeras i rummet och belyses med en spotlight som placeras rakt framför dem. Installationen erbjuder betraktarna en ’tredje position’; ljuset är betraktare av målningen och publiken följaktligen något annat. Betraktaren befinner sig i ett annorlunda, rubbat tillstånd av betraktande. Iscensättningen som innefattar målningarna och stativet med spotlighten fungerar som en analogi för vad som möjliggör verkliga synvinklar.

www.galleri54.com